Στόχος του προγράμματος WELCOME είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων εταίρων και πέραν αυτών. Οι εταίροι έχουν διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία. Ορισμένοι εξειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτουσών ομάδων-στόχων, άλλοι στη συνεργασία με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Η πρώτη φάση του έργου είναι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, από την ίδια την εμπειρία του κάθε εταίρου αλλά και από τη χώρα του γενικότερα, για να γίνει απολογισμός του τι υπάρχει ήδη και ποια είναι τα κενά. Οι βέλτιστες πρακτικές που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισής μας ώστε να ενταχθούν οι ευάλωτοι υπήκοοι τρίτων χωρών μέσω δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής και εθελοντισμού.

Προσεχώς: Έκθεση βέλτιστων πρακτικών – μια συλλογή από τις πιο σχετικές πρακτικές που εντοπίσαμε, με σχόλια σχετικά με τη χρησιμότητα και την προσαρμοστικότητά τους.