Οι εταίροι διαθέτουν μεγάλο πλούτο α) πρακτικών και μεθοδολογιών για τη χρήση νέων μέσων (κωδικοποίηση, ψηφιακή αφήγηση, ηλεκτρονική δημοσιογραφία και κοινωνικά μέσα) ως μέσο για την ενδυνάμωση των μειονεκτουσών ομάδων-στόχων και β) πρακτικές και μεθοδολογίες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μη- Υπηκόων της ΕΕ. Η συγκέντρωση αυτών των πόρων έχει τεράστιες δυνατότητες εάν αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα και μια μεθοδολογία ειδικά σχεδιασμένη για την ενδυνάμωση των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους σε πολιτιστικές, κοινωνικές και άτυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό συνεπάγεται προσεκτική επιλογή εργαλείων, όπως δημιουργικά εργαστήρια για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, αλλά και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους επαγγελματίες σχετικά με το πώς να προπονούνται και να καθοδηγούν (δυνητικά ευάλωτους) συμμετέχοντες για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη.

Είναι σημαντικό για το προσωπικό του προγράμματος WELCOME να μάθει να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα του προγράμματος, τη μεθοδολογία και τις οδηγίες πριν το δοκιμάσει με την ομάδα-στόχο. Μια φάση όπου τα μέλη του προσωπικού μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εκπαιδεύονται ο ένας με τον άλλον σε μια διαδικασία ομαδικής μάθησης προγραμματίζεται σε μια συνάντηση στην Αθήνα. Ο χρόνος για αυτοδιδασκαλία του προγράμματος και των υλικών του με την υποστήριξη των άλλων εταίρων συμπεριλήφθηκε για το προσωπικό του έργου καθώς η εκπαίδευση στην Αθήνα δεν αρκεί για να κατανοηθεί πλήρως το περιεχόμενο.

Η δοκιμή του προγράμματος σε δύο επίπεδα από το προσωπικό με νέους υπηκόους τρίτων χωρών είναι σημαντική για: α) άμεση επίπτωση στις ομάδες-στόχους και στους ενδιαφερόμενους και β) στην απόκτηση εμπειρίας από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος για την αξιολόγηση και την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Ο άμεσος αντίκτυπος στις ομάδες στόχους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενεργό συμμετοχή των νέων συμμετεχόντων και των μικτών ομάδων των συνομηλίκων τους και των υπηκόων της ΕΕ για τη χρήση νέων μέσων σχετικά με την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των εμπλεκομένων κοινοτήτων.

Η διάδοση και η ευαισθητοποίηση του έργου είναι ουσιώδους σημασίας για: α) να ευαισθητοποιηθούν οι άλλες οργανώσεις να υιοθετήσουν τη μεθοδολογία και β) να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την ανάγκη για πιο συμμετοχικές δραστηριότητες στις οργανώσεις ενδιαφερομένων.