Η αρχική ιδέα για ένα πρόγραμμα σχετικά με μαθήματα πληροφορικής για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες γεννήθηκε στο δίκτυο ALL DIGITAL (στη συνέχεια Telecentre-Europe) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Telecentre Europe στο Άμστερνταμ το 2016 και εγκρίθηκε από πολλά μέλη. Ο τίτλος εργασίας του προγράμματος ήταν “WELCOME”. Η ανάγκη για πρόγραμμα υποστήριξης αυτής της συγκεκριμένης ομάδας στόχου ήταν προφανής.
Από τότε και με βάση αυτή την αρχική ιδέα, έχουμε διερευνήσει διάφορες ευκαιρίες.

Στόχος του προγράμματος “WELCOME” είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ οργανισμών που ειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτουσών ομάδων και, με βάση την ανταλλαγή αυτή, να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί μια καινοτόμος μεθοδολογία για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική ζωή, στον εθελοντισμό και τις δραστηριότητες ψηφιακής δημιουργίας.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των εταίρων και πέραν αυτών. Στη συνέχεια, εκπαιδευτές από οργανισμούς-εταίρους θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα και τα υλικά του σε πιλοτικές εφαρμογές. Αυτοί οι εκπαιδευτές θα διεξάγουν δύο γύρους πιλότων.

Κατά τη διάρκεια των πιοτικών εφαρμογών, 120 νέοι υπήκοοι τρίτης χώρας ηλικίας 16 έως 30 ετών θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα βελτιώνουν τις δεξιότητες πληροφορικής, την γλώσσα και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητές τους μέσω δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής.

Θα εκπαιδευτούν ως μέντορες και στη συνέχεια θα εργαστούν ως εθελοντές και θα διοργανώσουν 40 δημιουργικά εργαστήρια πληροφορικής, φτάνοντας συνολικά τα 400 άτομα σε μικτές ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών και ευρωπαίων πολιτών. Το περιεχόμενο αυτών των εργαστηρίων θα προωθήσει τη μάθηση από ομοτίμους και τις ανταλλαγές μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των υπηκόων τρίτων χωρών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα παράγουν ψηφιακές ιστορίες και θα αναστοχαστούν σχετικά με την εμπειρία τους στο πρόγραμμα. Θα τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να

α) προσεγγίσουν συνολικά 1.000 ομοτίμους για να τους παρακινήσουν σε εθελοντικές ή εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και
β) προσεγγίσουν συνολικά 500 βασικούς ενδιαφερόμενους από εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς για να ευαισθητοποιηθούν για την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τα τελικά προιόντα καθώς και τα άλλα αποτελέσματα του προγράμματος θα διανεμηθούν στους κοινωνικούς εταίρους για την τόνωση της υιοθέτησης του προγράμματος και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για πρακτικές που να αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρηματοδοτείται από: Asylum, Migration and Integration Fund, call AMIF-2016-AG-INTE-01 “Integration of 3rd country nationals”

Διάρκεια: 21 μήνες
Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2017
Ημερομηνία λήξης: 30/06/2019
Ιστοσελίδα: digitalwelcome.eu
Για να βρείτε δημοσιεύσεις σχετικά με το έργο στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, επιλέξτε #digitalwelcome”

Εταίροι:
ALL DIGITAL (formerly Telecentre-Europe AISBL), Belgium – Coordinator
Media Actie Kuregem Stad (Maks), Belgium
ΙΑΣΙΣ, Ελλάδα
Stiftung Digitale Chancen (SDC), Germany
Fondazione Mondo Digitale (FMD), Italy
Colectic (formerly Associacio per a Joves Teb), Spain
Centro Studi Citta di Foligno Associazione (CSF), Italy”