Σχετικά

Η αρχική ιδέα για ένα πρόγραμμα σχετικά με μαθήματα πληροφορικής για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες γεννήθηκε στο δίκτυο ALL DIGITAL (στη συνέχεια Telecentre-Europe) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Telecentre Europe στο Άμστερνταμ το 2016 και εγκρίθηκε από

Μεθοδολογία

Οι εταίροι διαθέτουν μεγάλο πλούτο α) πρακτικών και μεθοδολογιών για τη χρήση νέων μέσων (κωδικοποίηση, ψηφιακή αφήγηση, ηλεκτρονική δημοσιογραφία και κοινωνικά μέσα) ως μέσο για την ενδυνάμωση των μειονεκτουσών ομάδων-στόχων και β) πρακτικές και μεθοδολογίες για την προώθηση της κοινωνικής

Καλές Πρακτικές

Στόχος του προγράμματος WELCOME είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων εταίρων και πέραν αυτών. Οι εταίροι έχουν διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία. Ορισμένοι εξειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτουσών ομάδων-στόχων, άλλοι στη συνεργασία με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Η πρώτη

Πρόσκληση για δράση!

Ας ξεκινήσουμε