Στόχος του προγράμματος WELCOME είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων-εταίρων και πέραν αυτού. Οι εταίροι έχουν διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία. Ορισμένοι εξειδικεύονται στην ψηφιακή ένταξη μειονεκτουσών ομάδων-στόχων, άλλοι σε συνεργασία με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Η πρώτη φάση του έργου ήταν η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, από την ίδια την εμπειρία του κάθε εταίρου, αλλά και από τη χώρα γενικά, για να γίνει απολογισμός του τι υπάρχει ήδη και των κενών. Οι βέλτιστες πρακτικές που συλλέξαμε χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισής μας ώστε να συμπεριληφθούν οι ευάλωτοι υπήκοοι τρίτων χωρών μέσω δημιουργικών εργαστηρίων πληροφορικής και εθελοντισμού.

Βρείτε εδώ την Έκθεση βέλτιστων πρακτικών– μια συλλογή από τις πιο σχετικές πρακτικές που εντοπίσαμε, με σχόλια σχετικά με τη χρησιμότητα και την προσαρμοστικότητά τους.